Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Profilimiz

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (PS & IR) 2011 yılında Antalya Bilim Üniversitesi'nin (ABU) çatısı altında kurulmuştur. PS & IR, kurulduğu günden bu yana farklı ülkelerden ve disiplinlerden akademisyenleri kendine çekmiş ve bölümümüz her geçen gün büyümüştür. Günümüzde farklı uluslardan genç akademisyenlerin bir karışımı olan bölümümüz, Türkiye'nin en dinamik bölümlerinden biridir. Bölüm, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki araştırmaları birleştiren eşsiz ve disiplinler arası bir lisans derecesi sunmaktadır. Bölümümüz, öğrencilerin ulusal ve uluslararası süreçleri, devlet ve devlet dışı aktörlerin rolünü, küresel siyasetin dinamiklerini, yükselen güçlerin doğuşunu, küreselleşme nedeni ile ortaya çıkan sorunları ve devletlerin ve küresel toplumun güvenliğine yönelen tehditleri şekillendiren temel siyasi fikirleri ve eğilimleri anlamalarına yardımcı olan geniş bir konu yelpazesi sunmaktadır. Buna ek olarak, programımız öğrencilerin metodolojik eğitimlerine özel önem vermektedir. PS & IR'da gelişmiş niteliksel ve niceliksel veri analizi dersleri verilir ve öğrencilerin geleneksel araştırma yöntemlerinin ötesine geçmesi teşvik edilmektedir.

Misyon

Bölümümüz, küreselleşmiş bir dünyada yaşayan günümüz öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Misyonumuz, eleştirel düşünme ve açıklık temelinde uluslararası kabul görmüş çalışma programları sunmaktır. Hedefimiz, öğrencilerimize, siyaset ve uluslararası ilişkilerin uygulayıcıları ya da akademisyenler olarak küresel iş gücüne katılabilmeleri için gerekli becerileri kazandırmaktır. Öğrencilere istihdam için gerekli becerileri sunmanın yanı sıra, temel amacımız, öğrencilerimizin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde ortaya çıkan sorunlara çözüm üretebilecek aktif birer vatandaş olmalarına yardımcı olmak. Öğrencilerimiz bugüne kadar yabancı elçiliklerde, kamu kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve özel sektörde stajlarını tamamlamış ve hâlihazırda uluslararası ve yerel kuruluşlarda ve çokuluslu şirketlerde görev almaktadırlar. Mezunlarımız, Avrupa, Amerika ve Türkiye'de prestijli üniversiteler tarafından lisansüstü çalışmaları için kabul edildiler.

Programlarımız

ABU'da akademik sınırların ötesini düşünürüz ve programlarımız disiplinlerarası ve esnektir. PS & IR'da, öğrencilere diğer bölümlerden ders seçerek ve çalışmalarını kendi ilgi alanlarına göre uyarlayarak "anadal" ve "yandal" program fırsatı sunmaktayız. ABU öğrencileri, kariyer yollarını sürdürmelerine yardımcı olabilecek güçlü bir portföy hazırlamak için PS & IR'den ve seçtikleri başka bir bölümden anadal yapma seçeneğine sahiptir. Buna ek olarak, programlarımız öğrencilerin metodolojik eğitimlerine özel önem vermektedir. PS & IR'da gelişmiş niteliksel ve niceliksel veri analizi dersleri vermekteyiz ve öğrencileri konvansiyonel araştırma yöntemlerinin ötesine geçmeye teşvik etmekteyiz. Dört yıllık eğitim boyunca öğrencilerimiz hem ulusal hem de uluslararası politikaları ve bu politikaları belirleyen teorileri ve analitik çerçeveleri öğrenmektedirler. Farklı metodolojik yaklaşımlara aşina olmaları, PS & IR'ın farklı alanlarında özgün araştırma yapmak için beceri kazanmalarına yardımcı olmaktadır.

 

Antalya Bilim Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün Avantajları

Öğretim: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencileri araştırma odaklı eğitimimiz sayesinde, kazandıkları pratik bilgileri, lisans öğreniminden sonraki hayatlarında çok farklı alanlarda uygulama imkânı kazanırlar. Bu eğitim sayesinde, öğrenciler Uluslararası Örgütlerin ve yerel aktörlerin farklı politikalarını analiz edebilirler. Bölümümüz, staj imkânları konusunda öğrencilere rehberlik ederek Antalya Bilim Üniversitesi’nde edindikleri bilgileri uygulayabilmeleri için olanak sağlar. Ayrıca, bölümümüzde üçüncü ve dördüncü sınıflardaki öğrenciler için sunulan bazı derslerde Probleme-Dayalı-Öğrenme (PDÖ) tekniği kullanılır. Aktif olarak öğrenmeyi sağlayan PDÖ; gerçek, modern dünyanın problemlerini sorgulamak ve çözümlemek üzerine kurulmuştur. Öğrenimlerinin sonunda öğrencilerimiz eleştirel düşünebilme ve öğrendikleri bilgileri değişen durumlarda ve koşullarda uygulayabilme becerileri edinirler. Proje uygulamaları ve sosyal medyanın yoğun kullanımı öğrencilerimizi yaratıcı yeteneklerle donatır.

SEPAM: Sosyal, Ekonomik ve Politik Araştırmalar Merkezimiz, SEPAM’ın sık sık organize ettiği seminerlerde konuk olan uzmanlar ve misafir konuşmacılar günümüz iç ve uluslararası politika alanlarında dersler verir ve derin bakış açıları sunar. Bu SEPAM seminerleriyle öğrencilerimiz tanınmış akademisyenler ve uzmanlarla daha üniversite hayatlarının ilk senelerinde Antalya Bilim Üniversitesi’nde tanışma ve onlarla oluşturdukları bağlarla gelecek kariyerlerine yön verme imkânı bulur.

Öğrenci Değişim (Exchange) Programları: Antalya Bilim Üniversitesi bir Erasmus üniversitesidir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünün Avrupa Birliği ülkelerindeki pek çok üniversite ile ortaklığı bulunmaktadır. Böylelikle öğrenciler öğrenimlerinin bir dönemini veya bir senesini bu ülkelerde öğrenim görerek geçirebilirler. Bölümümüz ve Uluslararası ofisimiz, işbirliklerini ve öğrenciler için seçenekleri arttırmak amacıyla devamlı bir şekilde çalışmaktadırlar.

Araştırma:  Antalya Bilim Üniversitesinde öğrencilerimizi pasif bireyler değil, araştırma projelerine katılan aktif bireylerdir. Fakültemiz Uluslararası Araştırma Ağlarına katılmakta ve projeleri için hem ulusal hem uluslararası araştırma fonlarından faydalanmaktadır. Fakülte öğretim üyelerinin rehberliğinde öğrencilerimiz veri toplama, analiz ve mülakat gibi pek çok araştırma tekniklerini kullanarak araştırma projelerinin bizzat içinde yer alırlar. Bu yaz, üç öğrencimiz bir öğretim üyemizle birlikte bölümümüzün yönetiminde yer aldığı göç konusundaki uluslararası bir araştırmayı yürütmek üzere Hollanda’da bulunmaktadırlar. 

İstihdam: PS & IR, öğrencileri çok çeşitli sektörlerde istihdam edilebilmeleri için hazırlar. Mezun olduktan sonra öğrencilerimiz kamu sektöründe meslek edinebilirler (örneğin, Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer üst düzey devlet kurumları). Tüm derslerimiz İngilizce olarak öğretilmekte ve sunduğumuz pratik beceriler, öğrencilere devlet kurumlarındaki ulusal sınavlara hazırlanmalarında yardımcı olmaktadır. Mezun olduktan sonra öğrencilerimiz, özel sektör (örneğin bankalar, gazetecilik, uluslararası şirketler ve ticaret) ve Sivil Toplum Örgütleri tarafından talep edilen problemler karşısında hızlı ve kapsamlı çözüm sunmak ve bilgi teknolojilerini kullanmak için geniş becerilere sahip olacaklardır.

Sıcak, Çok Kültürlü Bir Akademik Ortam ve Sosyal Hayat: Fakültemizdeki öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz Amerika, Uzak Doğu, Orta Asya, Afrika, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden gelmektedirler. Öğretim üyelerimiz, öğrencilerin farklı kültürel geçmişlerini kucaklayan pedagojik birikime sahiptirler. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerin çeşitli kültürleri ve farklı bakış açılarını fark etmelerine yardımcı olur. Fakültemiz müfredat dışı film gösterimleri, spor yarışmaları, müzik ve yemek festivallerini desteklemekte ve bu organizasyonlara geniş katılımlar sağlamaktadır. Antalya Bilim Üniversitesi, sunduğu geniş imkânlarla öğrencilerin sosyal hayat ve ilişkilerinde yapıcı tutumlar geliştirmelerine yardımcı olur.  Antalya Bilim Üniversitesi’nde dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerin güçlü dostlukları gelecekte eşsiz bir varlığa dönüşür.