Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Günümüzde iç ve dış politika arasında var olan ayrımlar kalkmakta, ülke dışında ortaya çıkan gelişmeler ülke içi gelişmeleri, ülke içinde yaşanan gelişmeler ise dış politika tercih ve kararlarını yakından etkilemektedir. Buradan hareketle Uluslararası Antalya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün temel hedefi, içinden geçmekte olduğumuz küreselleşme sürecinin temel dinamiklerini en iyi şekilde anlayıp tahlil edebilecek, karmaşık sorunlara anlaşılır ve uygulanabilir çözümler üretebilecek,  kendilerine güveni olan ve çeşitli platformlarda kendilerini en etkin şekilde temsil edebilecek bireyler yetiştirmektir. Amacımız, öğrencilerimize belirli bir perspektiften olaylara bakmak yerine, karmaşık sorunlara farklı düzeylerde ve farklı bakış açılarından yaklaşabilme becerisini kazandırmaktır. 
 
Uluslararası Antalya Üniversitesi’nin çok kültürlü kampüs yapısı öğrencilerimize daha lisans eğitimleri sırasında dünyanın içinden geçmekte olduğu toplumsal, kültürel, siyasi, güvenlik ve ekonomik süreçleri en etkin şekilde anlama ve analiz edebilme becerisini kazandıracaktır. Dört senelik lisans eğitimleri sırasında öğrencilerimiz, bir yandan iç ve dış siyasetin daha iyi anlaşılması açısından gerekli olan kuramsal bilgileri diğer yandan da iç ve dış siyasetin somut alanlarını en ince ayrıntılarına kadar öğreneceklerdir. 
 
Bölümümüzde öğrencilerimize Siyaset Bilimi ve Uluslarararasi İlişkiler disiplinlerinin temel dersleriyle çeşitli konularda bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli dersler sunacağız. Ögrencilerimiz bir yandan siyaset bilimi, siyaset teorileri, çağdaş siyasal düşünceler tarihi, karşılaştırmalı siyasal rejimler, demokratikleşme ve ulus-devlet, küreselleşme, Türk siyasi tarihi, uluslararası ilişkiler teorileri, dış politika analizi, diplomatik tarih, uluslararası örgütler, Türk dış politikasi ve uluslararası hukuk gibi disiplinimizin temel derslerini alırlarken, diğer yandan da ilgilendikleri konular bağlamında alternative seçmeli dersler alabileceklerdir. Öğrencilerimize geniş bir seçmeli ders havuzu sunuyoruz. Seçmeli dersler kendi bölümümüzden olabileceği gibi ekonomi, işletme ve hukuk gibi diğer disiplinlerden de olabilir. Müfredatta yer alan toplam ders sayısı içinde bölüm içi ve bölüm dışı seçmeli derslerin oranı yüzde 35-40 arasında değişmektedir.
 
Öğrecilerimize diger bölümlerde ‘anadal’ ve ‘yandal’ yapma imkanını da sunmaktayız. Birincin sınıfın sonunda elde edecekleri başarı durumuna göre, öğrecilerimiz diger bölümlerde ister yandal isterlerse anadal yapabileceklerdir. Yandal eğitiminin temel amacı diğer bir bölümden belli sayıda kredili dersler alınarak o bölümün temel derslerinin alıdığına dair bir sertifika almaktır. Anadal eğitimi ise daha kapsamlı olup, öğrecilerimiz lisans eğitimleri süresince aynı anda iki farklı bölümü bitirebilme ve iki farklı diploma sahibi olabilmektedirler. Bölüm öğrencilerimiz başka bölümlerde yandal ve anadal eğitimleri alabilecekleri gibi, diğer bölüm öğrecileri de isterlerse bölümümüzde yandal va anadal egitimi alabileceklerdir.
Öğrencilerimiz, egitimlerinin sonunda bölümümüzden alacakları diplomayla çok çeşitli alanlarda çalışabilme imkanına sahip olacaklardır. Bu alanlardan ilki devlet bürokrasisidir. Dış İşleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, Dış Ticaret Müşteşarlığı, Hazine Müşteşarlığı ve diğer üst düzey devlet kurumlarında çalışabilmek öğrencilerimiz için asla uzak bir hedef olmayacaktır. Amacımız öğrencilerimize eğitim hayatları sırasında bu tarz devlet kurumlarının açmakta oldukları sınavları kazanabilecek formasyon ve bilgi birikimini kazandırmaktır. İkinci iş alanı özel sektör olup bu alan kendi içinde çeşitlilik göstermektedir. Basın-yayın sektörü, bankacılık,dış ticaret, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve düşünce kuruluşları özel sektör içindeki farklı kulvarlardan bazılarıdır. Amacımız öğrecilerimizi mezuniyetleri sonrasında atılacakları iş dünyasında kendilerine güvenli ve tam donanımlı bireyler olarak yetiştirmektir. İngilizce ve en az onun kadar yaygın diğer dünya dillerindan bazılarına ileri derecede hakim olan, kendilerini çeşitli büyüklükteki insan toplulukları karşısında öz güvenli bir şekilde ifade edebilen, bilgi teknoljileri alanındaki yenilikleri bilen ve onları gündelik hayatlarında etkin bir şekilde kullanabilen, karmaşık sorunlara hızlı ve kapsamlı çözümler üretebilecek zihinsel düşünme becerilerine sahip bireyler yetiştirmek hedeflerimiz arasında en fazla önemsediklerimizdendir. Öğrencilerimiz mezuniyetleri sonrasında akademik kariyer de yapmak isteyebilirler. Bunun mümkün olabilmesinin en önemli şartlarından birisi öğrencilerimizin dünyayla entegre olmuş bir üniversitede bilimsel çalışmalarıyla kendi alanlarında saygınlık ve tanınırlık kazanmış öğretim üyelerinden ders alma şansına ship olmalarıdır. Bölümümüz öğrencilerimize bu imkanı sunmaktadır.