İşletme Bölümü Ders İçerikleri

ANTALYA BILIM ÜNİVERSİTESİ

İŞLETME BÖLÜMÜ

DERS KATALOĞU

 

ZORUNLU DERSLER

Mikroekonomiye girişi amac edinen bu ders ekonomi analizinin temellerini kapsamakta, hane halkı bireylerinin ve firmaların, kıt kaynaklar altında üretim ve tüketim kararlarını irdeler. Dersin amacı, ögrencilere, talep ve arz, rasyonel karar alma, kaynak dağılımı, piyasaların koordinasyon mekanizmalari, dışsallık ve rekabet  konularında bilgi vermektir.

Kredi:  4                      AKTS:7

 Makroekonomi, bütün bir ekonominin nasil işlediği, performansı ve yapısı gibi konulari inceler. Ders modern  makroekonomik teorinin ve ekonomi politikalarının temel araçlarını kapsayacaktır. Bu bağlamda, özellikle, Gayri Safi Yurt İçi Hasila , toplam talep ve arz, para ve para politikası, fiyat endeksleri, enflasyon, işsizlik, tasarruf, yatırım, faiz oranları, döviz kurları, ekonomik büyüme ve uluslararası finansal ilişkiler gibi  gostergeler hakkında genel bilgi verilecektir.

Kredi:  4                      AKTS:7

Bu dersin amacı işletme ilkeleri ve kavramlarını tanıtmaktır. Bu ders günümüz iş ortamındaki genel işletme ve girişimcilik konularını kapsayacaktır. Bu ders muhasebe, finans, pazarlama, insan kaynakları ve operasyon yönetimini içeren işletme fonksiyonlarının bir incelemesini sunacaktır. Bu ders örgütlenme biçimleri, işletme mülkiyet çeşitleri ve çağdaş toplumlarda işletmenin rolünü gösterecektir. Öğrencilere ahlaki ve sosyal sorumlulukla ilgili kavramlar tanıtılacaktır. Öğrenciler yönetimin temellerini öğreneceklerdir.

Kredi:3                                    AKTS:5

Bu ders bir bilgi sistemini içeren bir çok unsura geniş bir giriş sağlamaktadır ve kısaca bilgi teknolojileri ve iş örgütleri üzerindeki etkilerinin altında yatanları araştırmaktadır. Yöneticilerin bilgi ihtiyaçları, karar verme için gerekli değişik destek çeşitleri ve örgütler için bilgi sistemlerinin fonksiyonel ve stratejik etkileri üzerinde vurgu yapılacaktır. Örnek vakalar yoluyla öğrencilerden son gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve yeni teknolojilerin benimsenmesiyle ortaya çıkabilecek önemli mevzuları tanımlayabilme kabiliyetlerini sergilemeleri beklenmektedir.

Kredi:3                                    AKTS:5

 • MATH 111 - Sosyal Bilimler İçin Matematik 1

Fonksiyonlar, özellikleri ve grafikleri. Trigonometrik fonksiyonlar. Üstel fonksiyonlar, ters fonksiyon ve logaritma, geometrik seriler, bileşik faiz, üstel büyüme ve bozulma. Eğrinin teğeti, Fonksiyonun limiti, Tek taraflı limitler, sonsuzda limitler, süreklilik. Türevler ve Değişim oranları. Çarpım ve bölüm kuralları, Trigonometrik fonksiyonların türevleri, Zincir kuralı, Kapalı türev, Logaritmik fonksiyonların türevleri. Ortalama değer teoremi. Analizin temel teoremi. Belirsiz formlar ve L'Hospital kuralı. Optimizasyon problemleri.

Kredi:4                                    AKTS:7

 • MATH 112 - Sosyal Bilimler İçin Matematik 2

Alan ve mesafe, belirli integral. Matematiğin temel teoremi, belirsiz integral. Değişken dönüşümü kuralı, kısmi entegrasyon. Kısmi kesirler ile rasyonel fonksiyonların integrali, trigonometrik fonksiyonlar. Trigonometrik değiştirme. Eğriler arasındaki alan. Hacimler. Has olmayan integral. Diferansiyel denklemler (ayrılabilir ve birinci mertebeden lineer denklemler). Üç boyutlu koordinat sistemleri, çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler. Ekstremumlar ve Lagrange çarpanları yöntemi. İki katlı integraller.

Önkoşul: MATH 111

Kredi:4                                    AKTS:7

Bu ders öğrencilere ahlak teorisi ile ilgili bir anlayış ve modern iş hayatındaki ahlaki ikilemler söz konusun olduğunda eleştirel bir analiz yapabilme kabiliyetini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu derste etik ikilemlerle karşılaşan bir yöneticinin perspektifi vurgulanacaktır. Öğrenciler bu tarz sorunların ortaya çıkmasını önlemek ve ortaya çıkarsa çözümleyebilmek için gerekli bakış açısı ve ahlaki kavramlar hakkında anlayışa sahip olacaklardır. Konu başlıkları arasında ahlak teorileri, adalet, sosyal sorumluluk  ve iş ahlakı yer almaktadır.  

Kredi:3                                    AKTS:5

 • BUSI 203 İş İngilizcesi ve İletişim

Bu ders ile yazılı, sözlü ve kişilerarası iletişim hakkındadır. Odak noktası iş ortamı olup öğrenilenler kişisel yaşam için de geçerli olabilir. Bu ders yazılı iletişim ağırlıklıdır. Her hafta yeni bir yazı örneği çerçevesinde dönem boyunca sürekli yazı örnekleri oluşturulması istenecektir. Öğrencileri yazmaya teşvik etmek amacıyla, öğrenciler istedikleri zaman bildiri sunabilir. Bu ders genel konuşma pratiği için bir fırsat sağlar. Grup tartışmalarına katılmak için çeşitli fırsatlar yaratır. Öğrenciler grup panellerine de katılabilir. Bu ders kişilerarası iletişimin konusunu, özellikle dinleme ve çatışma yönetimi tanıtır.

Önkoşul: ENG 101

Kredi:3                                    AKTS:5

Sosyal girişimcilik hem şirketlerin hem de kar amacı gütmeyen kuruluşların iş alanını değiştirmekte ve geliştirmektedir. Bu bağlamda liderler misyon odaklı işletmeleri tasarlamakta, büyütmekte ve yönetmektedirler. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kamu kurumları ve özel sektör arasındaki geleneksel ayrımlar gittikçe flulaşırken öğrencilerin bu yeni alandaki fırsatları ve başa çıkılacak konuları bilmesi son derece kritiktir. Zaman zaman misafir konuşmacıların da çağrılacağı bu ders, örnek olay tartışmaları, öğrenci sunumları ve ders anlatımı ile yürütülecektir. Öğrencilerden herhangi bir sosyal işletme için iş planı geliştirmeleri istenecektir. Sosyal girişimcilik hem disiplinler arası bir alan hem de henüz embriyon dönemde olduğu için bu derste tabiatı gereği giriş düzeyinde bilgiler sunulacaktır.

Kredi: 3 AKTS:5

 Birçok şirket yeteneklere yönetim unvanı bahşetmekte ve uygun davranışın takip etmesini beklemektedir. Geleceğin iş liderlerinin geliştirmek için en etkili yol bu değildir. Yönetim Becerileri öncelikle yönetimin pratik yönleri üzerinde duran bir derstir. Katı araştırmaya dayalı, ancak yönetim becerilerini geliştirmek için etkileşimli ve pratik bir yaklaşım vurgulamaktadır.

Kredi:3                                    AKTS:5

Bu derste kitlesel fonlamanın incelenmesine odaklanılırken bu hareketin arge ile uğraşanları kendi çalışmalarını halka duyurmak için kullandıkları yöntemleri nasıl değiştirdiği öğrenilecektir. Gerek inceleyerek gerekse bu harekete katılarak öğrenciler kitlesel fonlamanın çeşitli yönlerini keşfedecekler ve oyun geliştirme, film yapımı, sosyal işletme, Teknoloji geliştirme gibi alanlarda endüstriye nasıl şekil verdiğini öğrenecekler. Öğrenciler, bir iş başlatmak için gereken parayı toplamak amacıyla nasıl başarılı bir kitlesel fonlama planı hazırlayacaklarını, bunu nasıl araştıracaklarını ve kampanyayı nasıl kaleme alacaklarını öğrenecekler. Böylelikle de henüz pazara girmeden ürün ve hizmetlerine olan talebi test etmiş olacaklar.

Kredi: 3 AKTS:5

Bireyler küreselleşen ve rekabetçi hale gelen iş çevrelerinde girişimciliğin gerekli olduğunu hissetmeye başlamışlardır. İş modellemesi ve Yenilikçi biçimleri başarılı girişimcilik için önemli bir yeterlilik haline gelmiştir. Bu dersin amacı beyin fırtınası yoluyla bir iş fikrini geliştirmek, parayı nasıl kazanacağına karar vermek ve startuplar için gereken modellemeyi organize etmek gibi girişimcilik becerilerini geliştirmektir. Öğrenciler rekabetçi bir iş modeli geliştireceklerdir. Gereken teknikler ve araçlar arasında beyin fırtınası, Kanvas İş Modeli, Javelin Deney Tahtası ve sunum yer almaktadır.

Kredi: 3 AKTS:5

 • MATH 204 - Sosyal Bilimler İçin İstatistik

Sosyal bilimlerde istatistiksel yöntemlerin kullanımı konusunda özel bir vurgu ile istatistiğe giriş: Veri organizasyonu, merkezi ve değişkenlik ölçüleri. Temel olasılık kavramları. Ayrık ve sürekli rasgele değişkenler ve dağılımları.Ortalama hakkında çıkarımlar. Istatistiksel bilgisayar programları kullanarak uygulamalar.

Kredi: 3                                    AKTS: 5

Bu ders öğrenciye finansal muhasebenin temellerini öğretmektedir. Finansal muhasebe bir işletme veya örgütün performansıyla ilgili finansal bilgilerin kayıt edilmesi ve raporlanması ile ilgilidir. Bu ders finansal muhasebenin kavramları, ilkeleri ve teamüllerinin anlaşılmasını sağlamaktadır. Öğrencilere karar verme amaçlı olarak finansal tabloların yorumu ve değerlendirmesini yapmakta ihtiyaç duyacakları araçları sağlamaktadır. Bu ders nakit, alacaklar, envanter, işletme sermayesi, ekipman, uzun vadeli varlıklar, amortisman, kısa vadeli borç, uzun vadeli borç ve öz sermaye gibi finansal tabloların ana bölümlerini oluşturan kısımları incelemektedir. Konular finansal durum, faaliyet sonuçları ve nakit akışlarını içermektedir. Öğrenciler muhasebe mantığına aşina olacaklardır.

Kredi:3                                    AKTS:5

Bu ders yönetim muhasebesiyle alakalı kavramlara, zorluklara ve yöntemlere genel bir giriş sağlamaktadır. Yönetim muhasebesi ağırlıklı olarak işletmelerin, hizmet sağlama ve ürün üretiminde kullanılan kaynakları ölçmek ve kontrol etmek için bilgiyi nasıl kullandıkları sorusunu ele almaktadır. Bu derste planlama, denetleme, ve karar vermede kullanılan raporlamalara ilişkin ilkeler, kavramlar, ve metotlara aşinalık sağlanacaktır. Maliyetlendirme, analiz ve kontrol de ayrıca ele alınacaktır.

Kredi:3                                    AKTS:5

Bu ders öğrencilere kurumsal finansı öğretmektedir. Öğrenciye finansal konularla ilgili sorunları tanımlayacak, analiz edecek ve çözecek analitik araçları sağlamaktadır. Öğrenciler yatırım yapma ve finansman ile ilgili doğru kararları almayı öğreneceklerdir. Konular paranın zaman değerini, menkul kıymetler değerleme ve sermaye bütçelemeyi içermektedir. Öğrenciler riski, getiriyi, çeşitlendirmeyi ve risk-ödül mübadelesini anlayacaklardır. Öğrenciler sermaye maliyetini, finansal kaldıracı ve sermaye yapısını anlayacaklardır.

Kredi:3                                    AKTS:5

Bu ders ürün ve hizmetlerin mevcut ve gelişen tüketici ihtiyaçları ile eşleştirilmesini sağlayan sistemi işletme öğrencilerine tanıtacaktır. Stratejik planlama açısından, ders büyük ve küçük örgütler için kar edilebilir iş fırsatlarını tanımlamak ve değerlendirmek için gerekli ana kavram ve tekniklere odaklanmıştır. Öğrencilerin dinamizm ortamında analitik becerilerini geliştirmelerini sağlamak için örnek olay metodu kullanılacaktır.

Kredi:3                                    AKTS:5

Bu ders lineer cebire giriş niteliğinde olup matris cebiri, gauss eleme yöntemi, determinantlar, vektör uzayları, lineer dönüşümler, ortogonallik gibi kavramlar incelenecektir.

Kredi:3                                    AKTS:5

Bu ders yönetim bilimine bir giriş sağlar. Analitik karar verme için sayısal analizin kullanımını ön plana çıkarır. Konular optimizasyon (doğrusal programlama modelleme ve çözümleri kullanarak), karar analizi, simülasyon ve kuyruk yöntemi modelleri üzerine kavramlar içerir. Yöntemlerin modellemesi ve uygulaması üretim, pazarlama, finans ve muhasebe alanlarında ele alınacaktır. Görülecek uygulamalar sermaye bütçeleme, optimal satış tahsisi, zamanlama ve dağıtımı içerir.

Kredi:3                                    AKTS:5

Bu dersin amacı örgütlerdeki insan davranışının yapısı ve fonksiyonunun kavramsal ve ampirik olarak anlaşılmasını sağlamaktır. Öğrenciler üretimi, örgütsel etkinlik ve verimliliği etkileyen davranışsal etkenler üzerinde çalışacaklardır. Tartışılacak konular algı, iş ve örgütsel tasarım, karar verme ve liderliği içermektedir. Bireysel ve grup çalışmaları ve örnek olay analizi teorik kavramların pratikte uygulamalarının anlaşılmasını artırmak için kullanılacaktır. Bireyin çevresiyle kurduğu ilişkilerde takındığı tutum ve bakış açısına vurgu yapılacaktır. Bu ders bireysel, grup ve tüm işletme düzeyinde örgütsel davranışa bir giriş sağlamaktadır.

Önkoşul: BUSI 102

Kredi:3                                    AKTS:5

Bu ders BUSI 261 Örgütsel Davranış 1’in devamı niteliğindedir. Önemle üzerinde durulacak konular grup davranışları ve ekip çalışması ile çatışma yönetimidir.

Kredi:  3                      AKTS:5

 • BUSI 301 - Topluluk Önünde Konuşma / Etkili İş Sunumları (İngilizce)

Bu ders öğrencilere topluluk önünde konuşma ve sunum yapma ile ilgili önemli noktaları öğretir. Kişisel iletişimde temel kavramları inceler. Kişilerarası iletişim, küçük çaplı grup iletişimi,  doğaçlama konuşma, dinleme ve iletişim platformlarıyla ilgili küçük projeler yapılacaktır. İzleyiciye verilecek mesajlar için keşfetme,  hazırlama, organize etme, sunma, ve kritik yapma adımları ile alakalı temel kavramlar incelenecektir. Çalıştaylarla iş dünyasına hitap edecek şekilde etkili sunum yapmanın önemi vurgulanacak ve öğrencilerden bu alandaki en son teknolojik yenilikleri kullanmaları istenecektir. Projeler izleyici analizi ve davranış değişiklikleri ile ilgili hususların önemini ortaya koyacaktır.

Kredi:3                                    AKTS:5

 • BUSI 302 - Uluslararası İşletme Yönetimi

Bu ders, yabancı ülkelerdeki iş yapma biçimini etkileyen iki ülke arasındaki siyasi, hukuki, sosyolojik, ekonomik, teknolojik ve yasal farklılıkları anlamak için öğrencilere olanak sağlar. Konular küreselleşme ve ticaret kalıplarını içerir. Bu derste uluslararası firmaları, stratejilerini ve örgütsel tasarımlarını, dış pazarlara girmek için gerekli stratejileri inceleyecektir. Ayrıca uluslararası işletme yönetiminde kültürel ve etik konular incelenecektir. Bu ders güncel olaylar ve uluslararası işletmeciliği hangi bağlamda etkilediğini de tartışacaktır.

Kredi:3                                    AKTS:5

 • BUSI 304 - İşletme Yönetiminde Araştırma Yöntemleri

Bu ders iş yaşamındaki sorunların analizine ve bir problem çözme aracı olarak bilimsel araştırmaların  kullanımına odaklanır. Bu yaklaşım uygun araştırma tasarımlarının belirlenmesini, araştırma istatistiklerinin hesaplanmasını, veri analizi ve rapor yazma ve sunum hazırlama ve uygulamayı kapsar. Konu veri toplama, ölçüm, numune alma, analiz ve bulguların takdimi ile ilgili hususları içerir. Öğrenciler kaliteli araştırmaları tespit edebilecek ve araştırma bulgularından yararlanabileceklerdir.

Kredi:3                                    AKTS:5

Bu dersin amacı öğrencileri iş hayatının yasal çerçevesiyle tanıştırmaktır. Temel hukuki kavramlara giriş ve Türk hukuk sistemine kısa bir bakıştan sonra, vurgulanacak olan hususlar kanuni yükümlülükler ve ticaret hukuku üzerine olacaktır. Bu dersin bir diğer amacı da öğrencileri hukuki analiz ve terminoloji ile, onların uluslararası ticari sözleşmelerin gerektirdiği görüşmeleri gerçekleştirebilecek düzeye gelmeleri için tanıştırmaktır. Öğrenciler tüccar ve ticari işletmelere hitap eden düzenlemeleri inceleyeceklerdir.

Kredi:3                                    AKTS:5

Operasyon yönetimi hammadde, emek, ekipman, tesisler gibi kaynakları bitmiş ürün veya hizmetlere dönüştürmek için yönetim metotlarının kullanımı hakkındadır. Öğrenciler değer yaratma ve rekabetçi avantaj elde etmede operasyon yönetiminin gerekli doğasını anlayacaklardır. Bu ders planlama, liderlik, örgütlenme ve verimlilik, etkinlik ve kalite için üretim sürecini geliştirme ve kontrol etme hakkındadır. Konular karar verme, ürün tasarımı, süreç planlama, tesis yerleşimi, envanter modelleri, kapasite planlama, performans ölçümü ve zamanlamayı içermektedir. Öğrencilere verimlilik, esneklik, kalite ve tepki süresini içeren önemli performans ölçütleri öğretilecektir. Öğrenciler operasyon yönetimi problemlerini çözecek analitik araçlara aşina olacaklardır.

Önkoşul: MATH 204

Kredi:3                                    AKTS:5

Bu ders insan kaynağı uzmanlığının rolünü günümüz örgütlerinin idaresinde stratejik bir ortak olarak incelemektedir. İstihdam, seçme, geliştirme, değerlendirme, saklama, tazminat ve emek ilişkileri gibi anahtar fonksiyonlar incelenmektedir. Yasal ve küresel çevrelerin etkisi değerlendirilmektedir ve eğitim çeşitliliği, ve artan fayda maliyetleri gibi güncel konular analiz edilmektedir. Seçimin işverenlerinin en iyi uygulamaları sayılır.

Önkoşul: BUSI 261

Kredi:3                                    AKTS:5

Bu ders öğrencilerin, uzun dönem üstün performansa neden olan rekabetçi avantaj kaynaklarını anlamalarına olanak sağlar. Bu ders, iş stratejisinin oluşturulmasında ve firmanın içsel ve dışsal çevrelerinin analizi için kullanışlı olan teorik kavram ve çerçeveleri anlatır. Öğrenciler görev, hedefler, strateji oluşturma, strateji uygulama ve strateji değerlendirme hakkında bilgi edineceklerdir. Öğrenciler endüstri analizi, rekabetçi çevre analizi, anahtar başarı faktörleri, stratejik senaryo analizi ve SWOT analizini içeren stratejik analizleri yönetmeyi öğreneceklerdir. Stratejik konular bir CEO, genel müdür veya yönetim kurulu açısından incelenir. Konular stratejik düşünme, rekabetçi avantaj, dikey ve yatay entegrasyon ve planlama sürelerini içerir.

Önkoşul: BUSI 102, BUSI 211, BUSI 231, BUSI 221

Kredi:3                                    AKTS:6

SEÇMELİ  DERSLER

BUSI 201 -  Proje Yönetimi

Örgütler faaliyet gösterdikleri rekabetçi ve dinamik çevredeki değişikliğe ayak uydurmak için proje yönetiminin kaçınılmaz gerekliliğinin farkındadırlar. Etkin proje yönetimi örgütsel başarı için gerekli  bir yetkinlik haline gelmiştir. Bu dersin amacı seçmek, planlamak, örgütlemek, liderlik etmek ve projeleri kontrol etmek için gerekli temel teknik ve idari becerileri geliştirmektir. Öğrenciler proje yönetimi konusunda hem proje takımı üyesi hem de proje müdürü perspektifinden bilgi sahibi olacaklardır. Zamanlama, bütçe ve performans hedeflerine ulaşabilmek için projeleri örgütlemeyi, planlamayı, uygulamayı ve denetlemeyi öğreneceklerdir. Öğrenilecek araç ve teknikler iş bölümlendirme yapılarını, CPM/ Pert şemalarını, kritik yol analizini, kaynak kullanımını denkleştirmeyi, risk analizini, kaynak tahsisini ve tahminlemeyi içerir.

Kredi:3                                    AKTS:5

Bu ders reklam araçlarının oluşumu ve yönetiminin yanında işletmeler tarafından kullanımını da çalışmaktadır. Ders reklam, tanıtım, kişisel satış ve satış promosyonunu içeren karma tanıtım çalışmasına bütüncül bir yaklaşım sağlamaktadır. Konular pazarlama ve ekonomide tanıtımın rolünün değerlendirilmesini, tanıtım hedeflerinin (planlama, düzenleme ve tanıtım fonksiyonunu denetleme, yaratıcı planlama, bütçeleme ve medya seçimi) formülasyonu ve analizini içermektedir. Reklam, doğrudan pazarlama, satış promosyonu ve halkla ilişkilerden oluşan pazarlama iletişim karmasının elemanlarının anlamlandırılmasını içerir. Ayrıca marka, ürün veya hizmet stratejisini uygulamak veya desteklemek için bütünleştirilmiş bir program olarak bunların nasıl yönetilebileceği gösterilecektir.

Önkoşul: BUSI 231

Kredi:3                                    AKTS:5

Bu ders tüketicinin ihtiyaçları ve isteklerini (tatmin oldukları süreç) belirlemeyi amaçlayarak tüketici davranışını ve davranışın olduğu çevreyi inceler. Dersin amaçları öğrencilere psikoloji, ekonomi ve sosyolojideki gelişmiş kavramları ve tüketici davranışı ile olan ilişkilerini öğretmek, öğrenciyi doğrudan tüketici davranışı çalışma ve analizine dahil etmek ve öğrencinin öğrendiklerini pazarlama faaliyeti sonuçlarına çeviri kabiliyetini geliştirmektir.

Amaçlar tüketici davranışının kavramsal olarak anlaşılmasını sağlamak, durum analizi yoluyla pazarlama stratejisi ve sosyal politika odaklı karar vermeye tüketici davranışı kavramlarını uygulayarak deneyim sağlamak ve tüketici araştırması kullanımında deneysel yeteneği geliştirmektir. Bu ders psikolojik, durumsal ve sosyo-kültürel faktörler de dahil olmak üzere tüketim sürecindeki ana etkileri kapsar. Belirli konular arasında algı, tutumlar, değerler, tüketici karar vermesi ve tüketici memnuniyeti yer almaktadır. Tüketiciyi anlamanın pazarlama açısından sonuçları vurgulanır ve ayrıca sosyal faktörler de dikkate alınır. Bu ders, karar verme süreci, sorunlar, ihtiyaçlar ve amaçlar, bilgi için tüketicinin araştırılması ve satın alma kararının hesaplanması da dahil olmak üzere tüketici davranışının çeşitli yönlerini öğrenciye öğretmektedir.

Kredi:3                                    AKTS:5

Bu ders öğrencileri veritabanı yönetim sistemleri ile tanıştıracaktır. Veritabanlarının kurulum ilkeleri, dizaynı, işletime açılması ve uygulamaları ile ilgili bilgiler verilecektir. Veritabanı planlama, analiz, dizayn, kurulum ve bakımı ile ilgili beceriler kazandırılacaktır. Bu derste ayrıca veri modelleme, veritabanı dizaynı, veri tanımları ve veri işleme anlatılacaktır. Öğrenciler veritabanlarını betimleyebilecek, işlevlerini tanımlayabilecek, bir organizasyona kazandırdıkları avantajlar ve yol açtıkları dezavantajları tanımlayabilecektir. Bu ders veritabanlarının organizasyonun amaç ve hedeflerine destek olacak şekilde nasıl kullanılabileceğini öğretmektedir. Öğrenciler MicroSoft Access ve SQL Sorgulama Dili’ni öğreneceklerdir.

Kredi:3                                    AKTS:5

Öğrenciler problem çözme ve belirsizlik durumlarında karar verme becerilerini uygulamayı öğreneceklerdir. Öğrenciler iş durumları için bütünsel bir yaklaşım kazanacaktır. Öğrenciler, verilerden bilgileri ayıklamak, yönetimsel sorunları tespit etmek ve sınıflandrımak, yönetim teorisi uygulamak ve çok boyutlu sorunlara çözüm önerme becerilerini geliştireceklerdir. Öğrenciler takım çalışması, zaman yönetimi, iletişim ve sunum becerilerini de ilerletecektir. Öğrenciler kaotik durumlarda bilgilerini anlamlı bir şekilde sentezlemeyi öğrenecektir.

Önkoşul(lar)  : BUSI 221, BUSI 231, BUSI 341

Kredi:3                                    AKTS:5

Mali tabloları analiz için gerekli çerçeve ve araçları sağlar. Kavramsal düzeyde, hazırlayıcılar ve finansal tablo kullanıcılarının, farklı amaç ve teşvikleri olduğunu vurguluyor. Aynı zamanda, ders uygulamalı ve fiili finansal tabloların kullanımını vurgular niteliktedir.

Önkoşul: BUSI 211, BUSI 221

Kredi: 3 AKTS: 5

Bu ders yatırımcının davranışını etkileyen psikolojik faktörlerin anlaşılmasını sağlar. Duygusal ve bilişsel özelliklerin neden ve nasıl yatırımcıyı ve finansal karar verme sürecini etkilediğini açıklamaya çalışır. Konular davranışsal çerceveleri, yanlılıkları ve sezgiselliği içermektedir. Bu ders sayılan bu olguların piyasalar, yatırımcılar ve kurumsal karar verme üzerine etkisini işlemektedir. Özel uygulamalar arbitraj sınırlarını, kalıcı karar verme yanlılıklarını, yatırımcı davranışını ve aracılarla olan sorunları içermektedir.

Önkoşul(ları)  : BUSI 211, BUSI 221

Kredi       :  3 AKTS :5

 • BUSI 322 Yatırım Stratejileri ve Finansal Piyasalar

Bu ders öğrencinin yatırım stratejilerini anlamasına yardımcı olacaktır. Öğrenciler portföy yönetimi, risk yönetimiyle ilgili teknikler ve spekülasyon hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Yatırımların sınıflarının nitelikleri incelenmektedir. Menkul kıymetler piyasalarının mekanizması tartışılacak ve açıklanacaktır. Öğrenciler menkul kıymetleri hesaplamayı bir portföye dahil edebilmeyi öğrenmektedirler. Bu ders hem teorik hem pratik unsurları barındırmaktadır. İşlenen konular etkin piyasa hipotezini, çeşitlendirmeyi, özsermaye primini, gider ve işlem maliyetlerini, tahvilleri, yaşam döngüsü yatırımını, piyasa zamanlamasını, aktif ve pasif yatırımını, dengeleme sektörünü ve arbitrajı içermektedir.

Önkoşul(ları)  : BUSI 211, BUSI 221

Kredi       :  3 AKTS :5

 • BUSI 324 Risk Sermayesi ve Özel Sermaye

Bu ders özel sermaye finansına odaklanmaktadır. Bu ders risk sermayesi ve özel sermayeyi riskli yatırımcı açısından incelemektedir. Konular iş değerlemesini, pazarlık stratejilerini ve çıkış stratejisini içermektedir. Bu derste karşılıklı anlaşmalar üzerine yoğunlaşılmıştır. Büyüyen pazarlarda açılan şirketlere ve yeniden yapılandırılan ve büyüyen orta ölçekli girişimlere odaklanılmıştır. Bu ders yeni açılan firmaların örgütlenmesi ve finansmanı, satın alma işlemlerini yapılandırmayı, çıkış stratejilerini ve yatırım fonlarının yasal örgütlenmesini tartışmaktadır.

Önkoşul(ları)  : BUSI 211, BUSI 221

Kredi       : 3  AKTS :5

Ders üç temel amacı vardır. İlk olarak, ödemeler dengesi, döviz rejimi, uluslararası Para Sistemi’ni (IMS) anlamak. İkincisi, döviz belirlenmesi ve dinamikleri temel teorisi. Üçüncüsü, kurumsal ve ekonomik ajanların belirsizlik döneminde riski nasıl hedge (sigorta) ettiğini ve yönettiğini anlamaktır.

Önkoşul(ları)  : BUSI 221, ECON 102

Kredi       : 3  AKTS :5

Öğrenciler pazar araştırmalarını planlama, sürdürme, analiz etme ve sunma teknikleri ve teorilerinin anlaşılmasını geliştirirler. Pazar araştırmasının genel bir yapısal çerçeveyle sağlanan temel kavram ve aşamaları incelenir, içerdikleri: aşamaların nasıl bütünleştirildiği, araştırmanın bilimsel bir anlama taşınması, anket araştırması ve anket formu oluşturulması, bilimsel piyasa araştırması ve planlaması; veri toplama; analiz için temel istatistiksel araçlar; ve araştırma sonuçlarının rapor yazımı ve irtibatı. Öğrenciler araştırma raporlarını analiz etmeyi ve okumayı öğrenecekler, araştırma becerilerini uygulayacaklardır.

Önkoşul(ları)  : BUSI 231, MATH 204

Kredi       :  3 AKTS :5

Bu dersin odak noktası stratejik pazarlama analizi ve pazarlama planlamasıdır. Öğrenciler stratejik pazarlama planının yapısını ve bileşenlerini öğreneceklerdir ve karmaşık piyasa kararlarının analizinde kayda değer deneyim kazanacaklardır. Buna ek olarak, bu ders, piyasa iletişimlerinin birleştirilmesi, satış gücü ve satış fonksiyonundaki radikal değişiklikler, müşteri ilişkileri yönetimi, e-ticaretin etkisi ve örgütler boyunca piyasanın genişleyen rolünü içeren ana trendleri incelemektedir.

Önkoşul(ları)  : BUSI 231, BUSI 331

Kredi       : 3  AKTS :5

 • BUSI 333 İhracat Pazarlaması ve Dış Ticaret Kararları

Bu ders uluslararası bağlamda ürün ve hizmetlerin ihracat pazarlaması ile ilgili sorunlarını inceliyor. Öğrenciler şirketlerin yabancı ülkelerdeki ihracat pazarlama kavramları uygulanırken karşılaşılabilecek zorlukları incelemektedirler. Uluslararası pazarlama hedeflerini karşılamak için bir firmanın kaynaklarının geliştirilmesi ve politika ve stratejisinin uygulanması üzerine vurgu yapılmaktadır. Bir ülke veya bir coğrafi konum ile ilgili ihracat pazarlama sorunları da ele alınacaktır.

Önkoşul: BUSI 231

Kredi       : 3  AKTS :5

 

Bu ders öğrencilerin geleneksel pazarlama yönetimi bakış açısı, hizmetlerin pazarlanması ile ilgili düşünce tarzını tanıştırarak geliştirir. Günümüz iş dünyasında çok önemli yeri bulunan hizmet pazarlamasına özgü sorunları ve zorlukların anlaşılmasına yardımcı olur.

Önkoşul: BUSI 231

Kredi: 3 AKTS: 5

 

 • BUSI 335 Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri ile ilişkileri oluşturmanın ve sürdürmenin önemini kavrayabilme, müşteri sadakatini arttırmak, müşteri değeri ve karlılığını analiz edebilmek. Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) stratejileri ve taktikleri geliştirmek. CRM’in ekonomik ve stratejik değeri. Şirket felsefesi ve sistemleri içine CRM’in entegrasyonu. CRM programlarının başlıca türleri. CRM sürecini yönetme. CRM sistemlerini gerçekleştirme ve başarılarını değerlendirme.

Önkoşul: BUSI 231

Kredi: 3 AKTS:5

Tedarik zinciri nihai bir ürüne katkıda bulunan bütün materyallerin akışıdır. Bu ders materyalleri ve lojistik yönetimini içeren tedarik zinciri yönetimi (TZY)’nin ilkeleri ve uygulamalarını belirler. Bu ders TZY ile ilgili stratejik, taktik ve operasyonel konuları tartışır. İşlenen konular tedarik zinciri koordinasyonu ve entegrasyonu, tesis planlama, kapasite planlama, envanter yönetimi, sipariş işleme, dış kaynak kullanımı ve tedarik zinciri risk yönetimini içerir.

Önkoşul(ları)  : BUSI 252, MATH 204

Kredi       :  3 AKTS :5

Bu ders iş süreci yönetimini tanıtır. Bu ders iş süreci tasarımı ve planlamasına yoğunlaşmıştır. Öğrenciler iş süreçlerini tanımlamayı, tasarlamayı ve geliştirmeyi öğreneceklerdir. Bu ders farklı sistem türlerini tanıtacaktır. Öğrenciler iş süreci tasarlamayı iş etkinliğinden, iş akışı sürecinden, bilgi ve sosyal açıdan öğreneceklerdir. Öğrenciler bir örgüt modellemesi için tekniklere, süreç mimarisini tanımlamaya, iş kurallarına ve süreç içindeki fonksiyonlara aşina olacaklardır.

Kredi       :  3 AKTS :5

 • BUSI 401 İleri Araştırma Yöntemleri

Vaka çalışmaları, metotlar üzerine anlatımlar, ve farklı disiplinlerle ilgili yazılar üzerine kurulu olup öğrencilere araştırmalarında nasıl düşünüp karar alacaklarını ve hangi metotları kullanacakları üzerine rehber görevi görmek amacıyla tasarlanmıştır. Teori, mantık, saha araştırması, insanlar üzerinde araştırma yapma yöntem ve etik hususları üzerinde durulacaktır.

Önkoşul: BUSI 304

Kredi: 3 AKTS: 5

Girişimcilik fırsatlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile ilgilidir. Bu ders girişimcilik faaliyetlerini planlama ve geliştirme için gerekli becerilere odaklanır. Bunlar da piyasaların mevcut durumunu değerlendirme, gelişen iş modelleri, bütçeleme ve işletme finansmanını içerir. Öğrenciler rekabetçi bir iş stratejisi ve bir iş planı geliştirmeyi öğrenir.

Önkoşul(ları)  : BUSI 102

Kredi       : 3  AKTS :6

 • BUSI 421 İleri Düzeyde Şirket Finansmanı

Bu derste modern kurumsal finans dünyasında ortaya çıkan teorik konular üzerinde durulacaktır. Ana teması firmanın sermaye yapısı ve ödeme kararları olacaktır. Dersin son bölümünde ise gerçek opsiyonlar hakkında bilgi ve riskli yatırımı finanse etmek için sermaye oluşturmanın optimum politikasının incelenmesi ele alınacaktır.

Önkoşul: BUSI 211, BUSI 221

Kredi: 3 AKTS: 5

 • BUSI 422 Finansal ve Ekonomik Zaman Serileri

Bu ders ekonomik ve finansal zaman serileri verilerini kullanarak tahmin etmeyi araştırır. Veri, faiz oranları, hisse senedi getirileri, ekonomik büyüme vs. gibi değerleri tahmin edecek modelleri kurmak için kullanılır. Tahmin teknikleri Box Jenkins (ARIMA) yöntemi, zaman serileri regresyonu ve zamana bağlı volatilite modelleridir. Ayrıca tahminleri hesapalamak için de teknikler tartışılacaktır

Önkoşul(ları)  : MATH 204

Kredi       : 3  AKTS :6

Bu derste şu konular ele alınacaktır: Uluslararası Tahvil Piyasası, Yabancı Tahvil ve Euro Tahviller, Kredi Değerleme, Euro Tahvil Piyasa Yapısı ve Uygulamaları, Uluslararası Tahvil Piyasası Endeksleri, Uluslararası Sermaye Piyasası.

Önkoşul: BUSI 211, BUSI 221

Kredi: 3 AKTS: 5

Modern bir marka yöneticisinin karşılaştığı sorunların çoğunu keşfetmek için mevcut iletişim ve tüketici davranış modellerinin üzerine inşa edilmiştir. Konular: markaların evrimi, markalar ve  tüketiciler ile ilişkileri, marka değerini oluşturmak ve zaman içinde yönetmek için gerekli araçların değerlendirilmesi.

Önkoşul: BUSI 231

Kredi: 3 AKTS: 5

Bu ders envanter yönetimini ve optimizasyonunu öğretir. Öğrenciler envanter yönetimi süreçlerini ve en iyi uygulamaları öğreneceklerdir. Envanter yönetimi, hizmet düzeyi ve karlılık arasındaki ilişki araştırılacaktır. Öğrenciler envanter kontrol modelleri, parti büyüklüğü ve performans ölçütleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. İşlenen konular envanter temelleri, terminoloji, ekonomik sipariş miktarı, zamanında teslim envanteri, bağımsız talep siparişleri sistemleri, izleme, nakliye ve depolama uygulamalarını içerir. Öğrenciler envanteri analiz ve kontrol etmeyi öğreneceklerdir.

Önkoşul(ları)  : BUSI 341

Kredi       :3   AKTS :6

Bu ders öğrencilerin toplam kalite yönetimi ile ilgili ilkeler, kavramlar, süreçler, araçlar ve aktiviteleri anlamasını sağlayacaktır. Bu ders öğrencilerin kalite sistemlerini nasıl örgütleyeceklerini, koordine edeceklerini ve yöneteceklerini anlamalarını sağlayacaktır. İşlenen konular kalite planlaması, kalite güvencesi, kalite kontrol, kalite süreci araçları, kalite geliştirme, ürün kalitesi araçları, kalite denetimleri, kalite sorunları çözümü, kalite yönetim sistemleri, altı-sigma yaklaşımı, kalite yönetim sistemlerini belgeleme ve kıyaslamayı içerir. Öğrenciler kaliteyi sistematik süreçlerin bir sonucu olarak göreceklerdir. “Kalite planlanır, denetlenmez.” Kalite paradigması Deming, Juran, Feigenbaum, Crosby, Ishikawa and Imai gibi kalite uzmanlarının düşünceleriyle incelenecektir.

Önkoşul(ları)  : BUSI 341, MATH 204

Kredi       : 3  AKTS :6

Bu ders öğrencilere hizmet operasyonları yönetimini tanıtmaktadır (örneğin; bankacılık, ulaşım, devlet ofisleri ve turizm). Öğrenciler hizmet stratejisi, hizmet sistemini planlama ve tasarlama, hizmet kalitesi, hizmet süreci gelişimi, hizmet sistemlerini yönetme, kapasite ve talebi yönetme ve hizmet tedarik zincirini yönetme hakkında bilgi sahibi olacaklardır. İşlenen konular yönetim hattı bekleme, çoklu site performans değerlendirmesi, hizmet karşılama yönetimini içerir.

Önkoşul(ları)  : BUSI 341

Kredi       : 3  AKTS :6

 • BUSI 461 Örgütsel Gelişim ve Değişim

Organizasyonun etkinlik, etkileyicilik ve sağlıklı çalışıp çalışmadığı ölçülerek optimum bir performans düzeyi elde edip sürdürebilsin diye Örgütsel Gelişim (ÖG), bir örgütün yeteneklerinin gelişmesinin planlı ve bilinçli bir sürecidir. ÖG süreci ile bireysel çalışanlar, grup ve takımlar, gruplar arası ve örgütler çapında başarılı değişim çabalarını ortaya çıkarılır.

Örgütsel değişim hareketli iş çevremizde bir olgu haline gelmiştir. Bu ders insanların çalışma uygulamalarını ve davranışlarını değiştirmeleriyle ilgili zorlukları incelemektedir. Genellikle çabalar tutunmaz veya sürdürülmez. Bu ders öğrencilere maliyetleri azaltmak, etkinliği geliştirmek, karlılığı artırmak ve rekabetçi avantaj oluşturmak için değişimi nasıl yöneteceklerini öğretecektir. Öğrenciler değişimin bireyleri, takımları ve örgütleri nasıl değiştirdiğini ve liderlik biçimlerinin nasıl değişim sürecini etkilediğini anlayacaklardır. Öğrenciler değişim yönetimi modellerini anlayacaklardır.

Önkoşul(ları)  : BUSI 262, BUSI 341

Kredi       : 3  AKTS :6

Bu ders anlaşmazlık sebeplerini tanımlamayı ve incelemeyi inceler ve anlaşmazlıkların çözümü için bir dizi pratik teknik sunar. Nitelikli görüşme genellikle çok önemlidir ve bu ders uzman arabulucular ve müzakereciler tarafından yaygın olarak kullanılan ispatlanmış bir yaklaşımı öğretmektedir. Öğrencileri sunum, öz değerlendirme, rol oynama ve samimi ve gayri resmi bir grup ortamında tartışmayı kullanarak anahtar fikirleri araştırma ve uygulama imkanı bulacaktır.

Bu ders katılımcılarına anlaşmazlık sırasında bir kazan/kazan çözümüne doğru işbirliği için çalışırken duygularını nasıl yöneteceklerini öğretmektedir. Katılımcılar uyuşmazlık biçimine göre bir değerlendirme tamamlayacaklar, anlaşmazlığın beş biçimini öğrenecekler ve baskın biçimini tanımlayacaklardır. Bu ders öğrencilere aktif dinleme ve iletişim becerileri, ilkeli müzakere, ara buluculuk, tahkim, mağdur ve suç-suçlu arabuluculuğu ve şiddetsiz doğrudan eylemi içeren pozitif anlaşmazlık yönetimi süreçlerini öğretmektedir. Aktiviteler ve egzersizler kendi anlaşmazlık yönetimi becerilerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.

Önkoşul(ları)  : BUSI 262

Kredi       : 3  AKTS :6

Bu ders örgütlerdeki eğitim programlarının gelişimi ve tasarımı hakkında genel bir bakış açısı sağlamaktadır. Öğrenciler örgütlerin ve çalışanların ihtiyaçlarını analiz etmeyi (eğitim ve gelişimle ilgili yöntem ve teknikler) eğitim hedefleri yazmayı, eğitim müdahaleleri tasarlamayı ve eğitim programlarını değerlendirmeyi öğreneceklerdir. Öğrenciler eğitim metodolojileri, teknikleri ve yardımları hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Öğrenciler eğitimin örgütler tarafından yararlanılan rekabetçi avantaja yaptığı katkıyı anlayacaklardır.

Önkoşul(ları)  : BUSI 361

Kredi       : 3  AKTS :6

Bu ders karar verme sürecini desteklemek için bilgilerin kullanılması konusunda öğrencilere yol gösterir. Ders etkin karar destek sistemlerinin (DSS) dizayn ve uygulanmasını, karar aşamalarında bilgisayarlı destek sistemlerinin etkinliğini sağlayan faktörleri ve karar destek sistemlerinden faydalanabilecek tarzda işlerin neler olduğunu konu eder. İşlenen konular veri modelleme, veri yönetimi ve veri madenciliğini içerir. Hesaplama araçları simülasyon, optimizasyon, istatistik ve istatistiksel olmayan hesaplama modelleri ve benzeri metotlardır. İncelenen sistemler bilgi tabanlı sistemler, yapay sinir ağları, uzman sistemler ve web tabanlı sistemlerdir.

Önkoşul(ları)  : BUSI 475

Kredi       : 3  AKTS :6

Bu ders, bir bilgi sisteminin analiz, tasarım ve geliştirme için gerekli metodolojilere bir giriş sunmaktadır. İşlenen konular sistem geliştirme yaşam döngüsü, sistem analisti rolü, bilgi sistemleri olarak organizasyonlar, sistem seçimi, sistem gereksinimleri tanımları, fizibilite analizi, sistem tasarımı ve sistem mimarisi gibi başlıklardır. Öğrenciler yeni ve mevcut sistemleri modelleme, dokümantasyon ve sistem güvenliği modelleme, durum tespit teknikleri, maliyet-fayda analizi, mantıksal sistem betimleme gibi konularda becerilerini geliştireceklerdir.

Önkoşul(ları)  : BUSI 351

Kredi       : 3  AKTS :6

Bu ders elektronik ticaret (e-ticaret) arkasında kavramları ve teknolojileri inceler. Tüketiciler ya da işletmeler mal veya hizmet satın almak için internet tabanlı uygulamalar (kişisel bilgisayarlar ve cep telefonları da dahil olmak üzere) kullandığında E-ticaret oluşur. Bu ders teknoloji, lojistik, pazarlama, ödeme sistemleri, güvenlik, gizlilik, kimlik doğrulama, şifreleme, web tasarım ve kullanılabilirlik ile ilgili sorunları ele alınmaktadır. Mevcut uygulamalar ve fırsatlar da açıklanmıştır.

Önkoşul(ları)  : BUSI 475

Kredi       :  3 AKTS :6

Bu ders organizasyonlarda bilgi sistemlerinin yönetimi ve kullanımı ile ilgilidir. Bilgi sistemleri örgütsel performansını artırmak için nasıl kullanılabileceği anlatılır. Öğrenciler iş hayatında bilgi sistemlerinin kullanımı ile ilgili fırsatlar ve sorunları değerlendirmenin yollarını öğreneceklerdir. Öğrenciler bilgi teknolojilerinin sektörlerde dönüşümü nasıl tetiklediğini öğreneceklerdir. Bu ders bilgi teknolojileri, örgütsel strateji, organizasyon yapısı, yönetim politikaları ve süreçler arasındaki ilişkileri inceler. Bilgi sistemlerinin kullanımı, tasarım ve değerlendirmesi ele alınacaktır.

Önkoşul(ları)  : BUSI 102

Kredi       : 3  AKTS :6

İyi liderlerin hep sorunları çözebilir olması, yeni fırsatları değerebilmesi ve değişen iş sahalarının nabzını tutabilmesi umulmuştur. Liderlik, liderin diğerlerini uygulamaya ve başarmaya yönelttiği karmaşık bir süreçtir. Liderlik nitelikleri-inanç, değerler, etik, karakter, bilgi ve beceriler-hepsi öğrenilebilecek özelliklerdir. Bu ders liderliğin ne olduğu ve liderlerin başarılı olmak için ne yaptıklarının anlaşılması için temel oluşturur. Bu ders öğrencileri, aktif bir şekilde, liderlikle ilgili tarihsel ve güncel teoriler, kavramlar ve konular hakkındaki bilgi edinimi ile meşgul edecektir. Disiplinler arası bir ders olup öğrencilere görevleri, stratejileri ve etkili liderlik becerilerini tanıtmak için tasarlanmıştır. Ders etkinlikleri öğrenciyi teoriden liderliğin uygulamalı süreçlerine taşıyacaktır.

Bu ders ayrıca takım kurma üzerinde duracaktır. Takım kurma, takım çalışması ve takım liderliği konusunu öğrenciye tanıtır. Konular problem çözme, toplantı becerileri ve karar vermeyi içermektedir. Öğrenciler uyumlu gruplar yaratma, aktif dinleme, geri bildirim alma ve verme ve eleştiri için teknikler öğreneceklerdir.

Önkoşul(ları)  : BUSI 102

Kredi       : 3  AKTS :6